Una Fira Alternativa SENSE PERCUSSIÓ

(En castellano al final)

CARTA OBERTA DE LES AGRUPACIONS DE PERCUSSIÓ AFRO-BRASILERA DE VALÈNCIA A L’AJUNTAMENT

Aquest any no hi haurà exhibicions de percussió afrobrasilera baix el Pont de les Flors que, amb motiu de la Fira Alternativa, s’ha vingut celebrant des de fa 11 anys. Un espectacle musical que s’ha fet gran a mesura que anava creixent el nombre d’agrupacions que volien sumar-se a aquesta cita i que, de forma inclusiva, han fet créixer aquesta proposta. Tractant de limitar l’impacte que pot comportar una reunió tal de persones, des de les pròpies escoles i agrupacions de percussió hem anat retallant els horaris i acotant la zona d’exhibicions. Les autoritats mai han escoltat la nostra demanda d’uns simples contenidors que feren més fàcil la tasca de recollida d’escombraries que genera una reunió de persones com aquesta. Per a ellxs és més fàcil girar la vista cap a un altre lloc i negar la realitat perquè, com succeeix amb altres festes i esdeveniments no programats des de les institucions (carnestoltes de Benimaclet inclòs), sembla que crea cert malestar que les persones gestionen el seu oci i les seves pràctiques culturals de forma autònoma, sense que siguen impulsades o canalitzades pels organismes de govern.

Aquest any semblava que tot anava a discórrer per altres vies, ja que des de l’Organització Autònoma Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València, amb molt bona voluntat, van expressar la seva disposició per canalitzar aquest moviment musical espontani per donar-li certa formalitat, visibilitat i repercussió social i cultural, de cap forma que puga dur-se a terme una Trobada de Percussió a València, com existeixen en moltes altres ciutats d’Europa, durant tota la jornada de dissabte i fins la1h de la matinada. D’aquesta manera, existiria un recinte acotat en i una programació definida d’exhibicions musicals que donessin mostra de les pràctiques musicals que nodreixen la cultura de la nostra ciutat.

Atès que, tot i els esforços, el Trobada de Percussió no ha pogut realitzar-se, es va decidir sol·licitar permís formalment per tal de dur a terme una exhibició testimonial en horari de 20h a 23h, retallant en dues hores la nostra idea inicial de sol·licitar permís per tocar de 20 a 1h de la matinada. A una setmana escassa de l’esdeveniment, veiem amb sorpresa com el Servei d’Ocupació del Domini Públic ha vetat la nostra sol·licitud i com l’OAM de Parcs i Jardins, de sobte i sense cap explicació, es desentén de la proposta. Les autoritats addueixen una llei municipal que prohibeix la pràctica de la percussió en espais públics excepte en festes patronals, etc. Per la nostra banda, intuïm certes pressions d’associacions veïnals i altres tipus d’organismes obstinats a acabar amb aquelles manifestacions culturals, artístiques, esportives, etc. que envolten i enriqueixen d’altres maneres la Fira Alternativa i que van més enllà d’un espai físic dedicat a l’activitat comercial. Aquestes iniciatives alternatives sempre han estat part important d’aquest esdeveniment, agrade o no als i les organitzadorxs, des dels inicis de la Fira.

Per a nosaltres aquest esdeveniment representava una cita de germanor, d’intercanvi, de posada en comú i de reunió de les diferents agrupacions. Una manera de trobar un reconeixement mutu i un espai de convergència social comú i compartit. Un esdeveniment no programat, espontani i d’inspiració popular. Persones que es reuneixen anualment per gaudir de les exhibicions de les diferents escoles i agrupacions de percussió de València. Una pràctica intercultural i una alternativa a l’oci i a les pràctiques que podríem anomenar canòniques. I pensem que justament això és el que defineix un esdeveniment com la Fira Alternativa i per això ens sentim part d’aquesta iniciativa. La Fira Alternativa neix amb la finalitat d’oferir un espai de visibilització, dins de la ciutat de València, a les diferents expressions culturals, musicals, artístiques, comercials, etc. que durant anys venien sent invisibilitzades per les institucions i els canals de consum de masses. Una alternativa per obrir la ciutat a altres formes d’entendre la cultura, l’art, el comerç, la música o l’oci.

No obstant això, amb el pas dels anys, la Fira Alternativa ha anat posant traves i tancant les portes a les diferents expressions artístiques que se sentien part d’aquesta altra València, la València invisibilitzada, callada, obviada: la València alternativa. En aquest sentit, les persones que organitzen la Fira Alternativa (cada vegada més Fira i menys Alternativa) han tractat de desvincular-se de totes les manifestacions culturals alternatives que, des dels seus inicis, s’han sentit part d’ella. Centrant-se en el caràcter comercial de l’esdeveniment, han menyspreat a aquestes persones que volen veure’s reconegudes en aquest espai de visibilització duent a terme, de forma paral·lela, exhibicions de les respectives pràctiques artístiques i culturals subalternes que, de forma satel·lital, s’han sentit part d’aquest espai inclusiu anomenat Fira Alternativa. Entre aquestes persones, ens trobem les agrupacions i escoles de percussió afrobrasilera de la ciutat.

Volem, amb aquesta carta oberta, expressar la nostra decepció i malestar per haver sigut vetats. Volem reclamar el nostre dret a formar part d’aquesta altra València que, des d’altres perspectives culturals i artístiques, formen part de la ciutat. Volem també oferir la mà a les autoritats, crear un pont de comunicació per poder arribar a un acord que no passe per vets i prohibicions. Pensem que un acord consensuat basat en el diàleg i en propostes raonables seria el més desitjable per a tots i totes. La nostra intenció és arribar a una solució des de l’enteniment i aquest serà l’objectiu dels nostres esforços.

 

CARTA ABIERTA DE LAS AGRUPACIONES DE PERCUSIÓN AFRO-BRASILEÑA DE VALENCIA AL AYUNTAMIENTO

Este año no habrá exhibiciones de percusión afrobrasileña bajo el puente de las flores que, con motivo de la Feria Alternativa, se ha venido celebrando desde hace 11 años. Un espectáculo musical que se ha hecho mayor con los años a medida que iba creciendo el número de agrupaciones que querían sumarse a esta cita y que, de forma inclusiva, han hecho crecer esta propuesta. Tratando de limitar el impacto que puede conllevar una reunión tal de personas, desde las propias escuelas y agrupaciones hemos ido recortando los horarios y acotando la zona de exhibiciones. Las autoridades jamás han escuchado nuestra demanda de unos simples contenedores que hicieran más fácil la terea de recogida de basura que genera una reunión de personas como ésta. Para ellxs es más fácil volver la vista hacia otro lugar y negar la realidad porque, como sucede con otras fiestas y eventos no programados desde las instituciones (carnaval de Benimaclet incluido), parece que crea cierto malestar que las personas gestionen su ocio y sus prácticas culturales de forma autónoma, sin que sean impulsadas o canalizadas por los organismos de gobierno.

Este año parecía que todo iba a discurrir por otros cauces, ya que desde la Organización Autónoma Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, con muy buena voluntad, expresaron su disposición para canalizar este movimiento musical espontáneo para darle cierta formalidad, visibilidad y repercusión social y cultural, de tal forma que pudiera llevarse a cabo un Encuentro de Percusión en Valencia, como existen en otras muchas ciudades de Europa, durante toda la jornada de sábado y hasta la1h de la madrugada. De este modo, existiría un recinto acotado en y una programación definida de exhibiciones musicales que dieran muestra de las prácticas musicales que nutren la cultura de nuestra ciudad.

Dado que, a pesar de los esfuerzos, el Encentro de Percusión no ha podido realizarse, se decidió solicitar permiso formalmente para llevar a cabo una exhibición testimonial en horario de 20h a 23h, recortando en dos horas nuestra idea inicial de solicitar permiso para tocar de 20 a 1h de la madrugada. A una semana escasa del evento, vemos con asombro cómo el Servicio de Ocupación del Dominio Público ha vetado nuestra solicitud y cómo la OAM de Parques y Jardines, de repente y sin explicación, se desentiende de la propuesta. Las autoridades aducen una ley municipal que prohíbe la práctica de la percusión en espacios públicos excepto en fiestas patronales, etc. Por nuestra parte, intuimos ciertas presiones de asociaciones vecinales y otro tipo de organismos empeñados en acabar con aquellas manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, etc. que rodean y enriquecen de otros modos la Feria Alternativa y que van más allá de un espacio físico dedicado a la actividad comercial. Estas iniciativas alternativas siempre han sido parte importante de este evento, guste o no a lxs organizadorxs, desde los inicios de la Feria.

Para nosotrxs este evento representaba una cita de hermandad, de intercambio, de puesta en común y de reunión de las diferentes agrupaciones. Una forma de encontrar un reconocimiento mutuo y un espacio de convergencia social común y compartido. Un evento no programado, espontáneo y de inspiración popular. Personas que se reúnen anualmente para disfrutar de las exhibiciones de las diferentes escuelas y agrupaciones de percusión de Valencia. Una práctica intercultural y una alternativa al ocio y a las prácticas que podríamos llamar canónicas. Y pensamos que justamente esto es lo que define un evento como la Feria Alternativa y por eso nos sentimos parte de esta iniciativa. La Feria Alternativa nace con la finalidad de ofrecer un espacio de visibilización, dentro de la ciudad de Valencia, a las diferentes expresiones culturales, musicales, artísticas, comerciales, etc. que durante años venían siendo invisibilizadas por las instituciones y los canales de consumo de masas. Una alternativa para abrir la ciudad a otras formas de entender la cultura, el arte, el comercio, la música o el ocio.

Sin embargo, con el paso de los años, la Feria Alternativa ha ido poniendo trabas y cerrando las puertas a las diferentes expresiones artísticas que se sentían parte de esta otra Valencia, la Valencia invisibilizada, callada, obviada: la Valencia alternativa. En este sentido, las personas que organizan la Feria Alternativa (cada vez más Feria y menos Alternativa) han tratado de desvincularse de todas las manifestaciones culturales alternativas que, desde sus inicios, se han sentido parte de ella. Centrándose en el carácter comercial del evento, han ninguneado a esas personas que quieren verse reconocidas en este espacio de visibilización llevando a cabo de forma paralela exhibiciones de las respectivas prácticas artísticas y culturales subalternas que, de forma satelital, se han sentido parte de este espacio inclusivo llamado Feria Alternativa. Entre estas personas, nos encontramos las agrupaciones y escuelas de percusión afrobrasileña de la ciudad.

Queremos, con esta carta abierta, expresar nuestra decepción y malestar por haber sido vetadxs. Queremos reclamar nuestro derecho a formar parte de esa otra Valencia que, desde otras perspectivas culturales y artísticas, forman parte del devenir de la ciudad. Queremos también tender la mano a las autoridades, crear un puente de comunicación para poder llegar a un acuerdo que no pase por vetos y prohibiciones. Pensamos que un acuerdo consensuado basado en el diálogo y en propuestas razonables sería lo más deseable para todxs. Nuestra intención es llegar a una solución desde el entendimiento y ese será el objetivo de nuestros esfuerzos.